Algemene Voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden, die altijd de voorwaarden vervangen waarnaar de klant ooit zou verwijzen, maken deel uit van en beheersen de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Ze worden geacht op het adres van de maatschappelijke zetel van de verhuurder te zijn overeengekomen. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst afwijken van die van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen van de huurovereenkomst voor;

2. De huur gaat in op het ogenblik waarop de verhuurde goederen door de verhuurder op het leveringsadres waarvan sprake in de overeenkomst worden geleverd. De huur eindigt zodra de verhuurder de verhuisdozen op het afhaaladres waarvan sprake in de overeenkomst heeft opgehaald en na afgifte van een document het einde van de huur vaststelt;

3. De verhuurder zal op de daartoe overeengekomen datum de gehuurde goederen in goede staat van onderhoud en zonder zichtbare gebreken aan huurder ter beschikking stellen. De inontvangstneming door de huurder geldt als onweerlegbaar vermoeden van aanvaarding in de staat waarvoor de goederen dienstig zijn. De huurder verbindt zich ertoe de gehuurde goederen in dezelfde goede staat weer op te leveren;

4. Alleen de huurder draagt gedurende de ganse duur van de huur het risico voor het geheel of gedeeltelijk verlies of de beschadiging van de verhuisdozen;

5. De huurder garandeert de verhuurder de gehuurde goederen te gebruiken zoals van een goed huurder geplaatst in dezelfde omstandigheden kan worden verwacht en dit overeenkomstig de bestemming;

6. De huurder is aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging en in het algemeen elke gebrekkige teruggave in de ruimste zin, zonder zich daarbij op fout of opzet van derden, toeval of overmacht te beroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit, aangezien hij over een termijn van 14 werkdagen na de terugname beschikt om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde of ander gebrek bekend te maken;

7. Elke offerte is gebaseerd op de gegevens die de potentiële huurder aan de verhuurder verstrekt, zonder dat deze laatste gehouden is die gegevens te toetsen aan de werkelijke situatie;

8. De huurder die zijn bestelling annuleert, is de verhuurder een vergoeding verschuldigd gelijk aan vijfentwintig (25) procent van de waarde ervan. In de mate dat de verhuurder de bestelling / opdracht reeds gedeeltelijk heeft uitgevoerd op het moment dat de huurder ze annuleert, heeft de verhuurder recht op het verschil tussen de waarde ervan en hetgeen de huurder reeds heeft betaald (dan wel zou hebben moeten betaald). Hetgeen de huurder de verhuurder aldus verschuldigd is, zijn geen boetebedingen, wel een in centen uitgedrukte, te leveren tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid om zich, door betaling van een redelijke vergoeding, vooralsnog algeheel van een verbintenis te ontdoen;

9. De verhuurder kan de bestelling / opdracht zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillisse¬ment, onvermogen en / of bij om het even welke wijziging in de oorspronkelijke juridische situatie van de huurder. Ook alsdan is de verhuurder geen enkele schadevergoeding verschuldigd en wordt het artikel voormeld van rechtswege afdwingbaar;

10. De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem opgegeven vermoedelijke duur van de huur;

11. Als dag van eisbaarheid van de huurprijs geldt de dag waarop de huur ingaat;

12. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarvoor vooruit werd betaald, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot te worden betaald, gelijk aan de huurprijs voor de duur van de vermoedelijke verlenging. Op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden. Als dag van eisbaarheid van de huurprijs geldt de dag waarop de verlenging ingaat;

13. De B.T.W. valt ten laste van de huurder;

14. Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de huurder;

15. De waarborgsom wordt contant betaald middels een kredietkaart bij het afsluiten van het contract. De borgsom kan door de huurder nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur. De verhuurder kan doch moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde betalingen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan zo de huurder alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten;

16. Elke klacht moet de verhuurder schriftelijk en binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop het voorval dat aanleiding geeft tot die klacht kon zijn opgemerkt, hebben bereikt. Na verloop van die termijn is de verhuurder geen enkele vrijwaring meer verschuldigd. In de mate dat de verhuurder tot vrijwaring gehouden is, heeft de huurder enkel recht op verbetering van de fouten waardoor hij aanwijsbare schade geleden heeft en op voorwaarde dat anderen (dus ook de huurder zelf), geen veranderingen heeft aangebracht aan hetgeen de verhuurder leverde;

17. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, geldt, dat alleen de huurder over de gehele huurtijd, aansprakelijk is voor alle schade en/of hinder die het gehuurde goed, en/of om het even welk gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan zichzelf of aan derden zou veroorzaken;

18. In het geval de verhuurder schadevergoeding moet betalen, kan die nooit meer bedragen dan de huurprijs. De verhuurder is nooit vergoeding verschuldigd voor, onder meer, maar niet beperkt tot financiële en/of commerciële verliezen, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van de planning, verlies van verhoopte winst en/of het wegvallen van potentieel cliënteel van de huurder;

19. Schuldvergelijking tussen schadevergoeding(en) waarvoor wij zouden kunnen worden aangesproken en onze facturen, is absoluut uitgesloten;

20. Protest tegen een factuur kan enkel schriftelijk, moet gemotiveerd gebeuren en dient de verhuurder binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum te hebben bereikt. De vermelding van de factuur in het uitgaand facturenboek van de verhuurder vormt steeds het onweerlegbaar bewijs van zowel de verzending, als de ontvangst ervan door de klant;

 

21. De facturen van de verhuurder zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel. Bij gebreke aan stipte regeling is de huurder, van rechtswege, zowel één (1) procent verwijlintrest per begonnen maand verschuldigd tot op de dag van volledige regeling, als een verhogingsbeding gelijk aan tien (10) procent van het totaal factuurbedrag, zonder dat die som minder dan driehonderd vijftig euro (€ 350) kan bedragen. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend;

22. Het uitblijven van volledige betaling tegen de gestelde datum, geeft de verhuurder het recht iedere huurovereenkomst onmiddellijk stop te zetten, zowel voor het geheel, als voor het nog uit te voeren gedeelte. In dat geval kan de verhuurder de overeenkomst bovendien van rechtswege als ontbonden beschouwen, meer schadevergoeding zoals in deze algemene voorwaarden bedongen. Ook kan de verhuurder alsdan alle andere, nog niet vervallen schuldvorderingen onmiddellijk opeisen, zelfs degene die buiten het bestek vallen van de betwisting die de huurder al dan niet terecht voert;

23. Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing;

24. Voor alle geschillen doe over of naar aanleiding van de door de verhuurder uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes en/of de huurovereenkomst ontstaan waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst en de invordering van facturen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. De verhuurder behoudt zich evenwel het recht voor om het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen;

25. Indien een beding of een onderdeel van een beding uit onderhavige algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht en dan geenszins afbreuk aan de huurovereenkomst. In voorkomend geval zullen partijen in onderling overleg streven naar een oplossing en/of een beding dat nauw aansluit bij het beding dat geen toepassing kan vinden.